12مرداد بعنوان روز جوان نامگذاري شده ،اين روز را به جوانان سرافراز تبريك مي گويم. جوانان در جريان تحولات سالهاي اخير نقش موثر وقابل توجهي ايفا نمودنداما متناسب با آن به نقش آنان در تصميم گيريها وتحقق مطالباتشان كمتر توجه شده يا ميزان توجهات با توجه به مسائل ،مشكلات ومطالبات خاص حوزه جواني كافي نبوده است. خصوصا درحوزه هاي اشتغال ، رفاه وتامين اجتماعي  ، مسكن ، مشاركت اجتماعي ، ازدواج وتامين زندگي و...مي توان دغدغه هاي جوانان را مشاهده نمود.

در ايران به دليل تركيب جمعيت جوان ونبود رشدهماهنگ بخش هاي  اقتصادي با آن ، آثار عواقب بيكاري موجب نبود تامين درآمد مناسب براي ادامه زندگي افراد جامعه ، افزايش آسيب هاي اجتماعي ، افزايش گرايش به اعتياد و عدم اميد به آينده شده است.

با توجه به چالشهاي حوزه جواني ونيز افزايش و تحول در سطح ونوع مطالبات جوانان ،. در برنامه ريزيها واقدامات اجرايي و راهبردي لازم است رويكرد توانمندسازي اجتماعي ،آموزش كاربردي وتوسعه منابع انساني ،ارتقاء شان ومنزلت اجتماعي جوانان ،توجه به منشور حقوقي وخواسته هاي جوانان در تدوين قوانين وبرنامه ها ،استفاده از داده هاي پژوهشي وعلمي درتدوين برنامه ها ، بسط وگسترش روحيه نشاط ،تشكيل صندوق هاي اعتباري خرد ويژه جوانان ،جامعه محوري در كاهش آسيب هاي اجتماعي ،اعتمادسازي و...مورد توجه قرار گيرد.

درصورت توجه واستفاده بهينه وموثر از پتانسيلها و توانمنديهاي جوانان روند رسيدن به توسعه را تسريع وبهبود مي بخشد اما بي توجهي ونبود برنامه مناسب سبب افزايش مشكلات وچالشهاي متعدد در جامعه مي گردد

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 8:22 | لینک  | 

بنی آدم اعضای یکدیگرند                 که در آفرینش زیک گوهرند

 چو عضوی به درد آورد روزگار            دگر عضوها را نماند قرار

تو كز محنت ديگران بي غمي            نشايد كه نامت نهند آدمي

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 12:50 | لینک  | 

دولت قوی و کارا یکی از شرایط اساسی برای تحقق نظم ، رفاه ، آزادی و عدالت در هر جامعه می باشد در هیچ جامعه (چه در جوامع توسعه یافته و یا در حال توسعه ) تقویت مردم سالاری ، توسعه و امنیت پایدارو همه جانبه و تامین زندگی شرافتمندانه برای اکثریت افراد جامعه بدون دولتی قوی و کارآمد و متکی بر اراده مردم ممکن نیست .

از منظر جامعه شناسی به طور کلی و در یک تقسیم بندی ساده می توان از دو رویکرد برای ایجاد دولت قوی سراغ گرفت : دولت قوی و کارآمد نتیجه جامعه قوی و توانمند می داند و رویکرد دوم شرط تحقق دولت قوی را در جامعه ای وابسته به دولت قلمداد می کند .

مولفه های اساسی در ایجاد جامعه قوی و توانمند :

1-      اقتصاد رقابتی ، آزاد و مبتنی بر خلاقیت نیروهای کار

2-      اداره امور و مناسبات سیاسی اجتماعی بر ساز و کارهای  دموکراتیک

3-      سازماندهی مردم در تشکل ها ، سازمانها ، احزاب و رسانه های مستقل

4-      وجود مراکز علمی ، دانشگاهی و تحقیقاتی پیشرفته

5-      توجه همسان و عدالت محور به اقوام ، مذاهب و جریانات مختلف

      دولت های برآمده از رویکرد اول با توجه به تکیه بر قدرت مردمی و مناسبات دمکراتیک هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی از اقتدار و کارایی برخوردارند. اما دولت برآمده از رویکرد دوم اگر چه ممکن است در برابر مخالفان و رقبایش قوی باشد و از خود ضعف نشان ندهد اما از منظر کارآیی داخلی .و ایجاد جامعه قوی با مشکلاتی روبروست .

اگر چه در ایران معاصر برای شکل گیری دولت کارا و قوی اقداماتی صورت گرفته اما فرآیند شکل گیری همچنان فرآیندی ناتمام است، مشخصاً در دوران سازندگی و اصلاحات کوشش هایی در جهت تقویت و توانمند سازی جامعه هر چند ناتمام صورت گرفته است . اما از سال 84 به بعد الگوی دولت قوی و کارا مبتنی بر رویکرد دوم بیشتر نمود داشته است .

بهر حال تحقق توسعه ، رفاه اجتماعی ، نظم و دموکراسی مستلزم دولت کاراو مبتنی بر جامعه پویا ، قوی و توانمند می باشد : باید منتظر بود که جریانات سیاسی استراتژی و راهبردی همه جانبه برای ایجاد دولت کارآمد و جامعه قوی خواهند داشت یا نه ؟

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 17:32 | لینک  | 

بهاربهترین بهانه برای اغاز،واغازبهترین بهانه برای زیستن است.

 پیام بهار ، امید است

جاودانه باد بهار

فرارسیدن بهاربرشما ُهمشهریان وهموطنان گرامی مبارک باد

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 7:49 | لینک  | 

حضرزنان در برنامه ریزیها ومسائل مهم اجتماعی می تواند روند رسیدن به توسعه وپیشرقت جوامع نقش موثری داشته باشد.بسترسازی برای این مسئله نیازمند اتخاذ سیاست وراهکارهای مناسب در سه سطح فردی،جامعه زنان وکل اجتماع می باشد.

در موردراهکارهای فردی زنان راهبردهایی از جمله ایجادزمینه های رسیدن به خودباوری،حمایت از دختران وزنان،تلاش زنان برای اصلاح نگاههای قالبی ودر موردراهکارهای اجرایی جمعی توسط زنان مقوله هایی نظیر:تشکیل تشکل ها وسمن ها،برنامه ریزی برای اموزش مستمرمهارت وتوانمندیهای زنان ضروری بنظر می رسد.

اماراهکارهای جمعی توسط جامعه نقش مهمتری در این راستا دارد،راهبردهایی ازجمله:فرهنگ سازی مناسب جهت تغییر نگرش مثبت نسبت به زنان توسط نهادهای فرهنگی ورسانه ها،ازش نهادن به توانمندیها وخلاقیت های زنان،واگذاری تدریجی مسئولیت ومدیریت به انان وتجدیدنظردربرخی قوانین می توانددربسترسازی برای نقش افرینی موثرزنان درعرصه های اجتماع ومدیریت موثرباشد.

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 7:58 | لینک  | 

اخيرا سميناري اموزشي در خصوص بيماريهاي نوپديد وراههاي پيشگيري از ان برگزار شد وكاشناسان به بررسي ابعاد وپيامدهاي شيوع وگسترش اين بيماريها ازجمله :بيماريهاي عفوني‏‏‏‏‏ ‏-اعتياد ورفتارهاي پرخطر تزريقي و… پرداختند. باتوجه به اثار وتبعات منفي اين بيماريها بنظر مي رسد پيشگيري وتوانمندسازي شهروندان موثرترين راه مقابله وپيشگيري ازاين بيماريها ميباشد دراين راستا تلاش در راستاي ارتقا فرهنگ وسطح اگاهي وسواد سلامت شهروندان اقداماتي ضروري است.زيرا هر شهروندي بايد فرصت دستيابي به داده ها واطلاعات ضروري وبه روز در رابطه با عوامل تهديد كننده سلامت وهمچنين فرصت ها وراهكارهاي مقابله ودر صورت لزوم حمايتهاي درماني داشته باشدتا منجربه بهينه سازي رفتار‏وتوانمندسازي وتحرك فردي واجتماعي درمقابل اسيبها داشته باشدواستفاده از ظرفيت هاي اجتماعي مثل:تشكل هاوداوطلبين سلامت ورسانه ها مي تواند كاركردهاي مناسبي داشته باشد.
نوشته شده توسط فردین  در ساعت 8:4 | لینک  | 

با نزدیک شدن به زمان انتخابات هر روز شاهداظهارنظرهای متفاوتی هستیم وهرجریان،گروهی وفعالان سیاسی-اجتماعی مسائل وخواسته هایی بنام مطالبات مردم مطرح می کنند .باتوجه به سطح پایین توسعه سیاسی واحزاب در جامعه ما،در این شرایط روشنفکران ورسانه هادر اگاهی بخشی وارتقای عقلانی وایسجام بخشی به مطالبات مردم ورفتار جریانات سیاسی می توانند نقش قابل توجه وتاثیرگذاری داشته باشند.

بنظر میرسد شرایط فعلی ایجاب می کند فضای عمومی وروشنفکری را به گونه ای سنگین کرد که کاندیداها وجریانات سیاسی واجتماعی مجبور به ارائه برنامه وراهبرد درسطح عملیاتی شوند وتلاش های هوشمندانه ومدبرانه راجایگزین رویکردهای پوپولیستی نمایند ودر جهت تحقق زمیته های مشارکت تاثیرگذار جامعه،برنامه محوری،تقویت مناسبات مدنی،تحولات ساختاری-توسعه ای،عقلانیت وتکثر سیاسی ،تمرکززدایی و...حرکت نمایند . 

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 8:13 | لینک  | 

1-دسترسی به فرصتهای عادلانه وبرابر از جمله فرصت اشتغال جزءحقوق شهروندان می باشد.در منطقه ما با وجود جمعیت بالای جوانان فرصتهای اشتغال کم است وگاها یکی از نگرانیهای جوانان عدم دسترسی برابر به این فرصتهاست.اخیرا برخی اخبارحاکی  از چند فرصت شغلی در شهرداری وغلبه برخی وابستگی های فامیلی وجانبی بر ضوابط در بکارگیری ومعرفی افراد  داشت. بهر حال از شورای شهر وشهرداری انتظار می رود در تقسیم فرصت های شغلی بر اساس ضوابط وعدالت عمل نمایند وطرحی جامع را در مورد نحوه بکار گیری نیروها وضابطه مند نمودن استخام در شهرداری تهیه نمایند.

2-فرمانداری سقز چند ماه است معاون ندارد بخشی از وظایف معاون فرمانداری رسیدگی به مسائل ومشکلات مردمی است.بنابر این اگر این معاون در روز مشکل 1-2نفر را حل نماید در ماه مشکل 50الی 60 نفر را حل می کندوهمین کارهای کوچک وجزبه جزءاست که می تواند زمینه ساز کارهای بزرگتر وحل مشکلات عمومی باشد.

3-وبلاگ"زبانی برای سخن گفتن" در مطلب وبلاگستان سقز به بررسی عملکرد وبلاگها پرداخته است.نقدشان در مورد و بلاگ اینجانب نیز  بر دو محور استوار است:1-عدم بروز رسانی مناسب وبررسی مسائل شهر2-تلاش مناسب برای منطقی  قضاوت کردن

ضمن تشکر از نقد شما باید به اطلاع بر سانم مشکل بروز رسانی به برخی مسکلات ومسائل شخصی،کار خبرنگاری واولویت ان بر سایر کارهای رسانه ای،تحصیل و..بر می گردداما امیدوارم از این پس بتوانم برای بروز رسانی وبلاگ تلاش بیشتری نمایم.

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 10:57 | لینک  | 

اخیرا یک تیم رسانه ای از تهران برای بازدید از روند اجرای مصوبات سفرا ستانی هیئت دولت به کردستان امده بودند.در پایان سفر یکی از این خبرنگاران به ذکر برخی حواشی این سفر پرداخته از جمله اینکه خبرنگاران هدایا ی مختلفی از مسئولان استان دریافت کرده اند.

حمایت از خبرنگاران وفعالان عرصه رسانه امر مناسبی است،اما نکته ای که در اینجا می خواهم مطرح کنم اینست که:در همین منطقه خبرنگاران وروز نامه نگاران بومی بدون کمترین توقع وامکاناتی در عرصه مطبوعات ورسانه ها برای اگاهی بخشی و اطلاع رسانی بصورت داوطلبانه  فعالیت می کنند واکثرا هم توقع هدیه گرفتن ندارند، ولی اصحاب رسانه این حق را دارند که برای انجام وظیفه از حداقل ها والزامات کار رسانه ای از جمله:امنیت،ازادی،اطلاع رسانی شفاف،حق نقدو...برخوردار باشندبنابر این هدیه درخواستی انان از مسئولان اینست که این حداقل ها والزامات را رعایت ومورد توجه جدی قرار دهند.

نوشته شده توسط فردین  در ساعت 17:8 | لینک  | 

شب يلدا يا شب چله آخرين شب آذرماه، شب پيش از نخستين روز زمستان و درازترين شب سال است و ايرانيان و بسياري ازديگر اقوام آن را مبارك مي دارند و اين شب را جشن مي‌گيرند.

اين شب در نيم كره شمالي با انقلاب زمستاني مصادف است و به همين دليل از آن شب به بعد طول روزبيشتر و طول شب كوتاه تر مي‌شود. .

شب يلدا از شبهاي بلند سال است كه مردم كردستان بنا بر يك سنت ديرينه دور هم جمع مي‌شوند و با صرف انواع ميوه‌ها و تنقلات تا پاسي ازشب به سخنان مادربزرگها و پد بزرگها گوش مي‌دهند.

اگر چه شرايط اجتماعي، مهاجرتها و تغيير بافت فرهنگي منطقه تا حدود زيادي آداب و رسوم شب يلدا را در كردستان كمرنگ كرده، اما هنوز اين سنت ديرينه در قالب شب نشيني با نام شب چره يا شب زمستان به قوت خود باقي است.

مردم كردستان براي برپايي آيينهاي شب يلدا از چند روز قبل درتدارك خريد تنقلات و آماده شدن براي اين شب مي‌باشند و بازارهاي استان درروزهاي نزديك شدن به شب يلدا، درازترين شب سال ازرونق و شكوه خاصي برخوردار است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط فردین  در ساعت 17:31 | لینک  |